plakat 

przedszkole

eures

zmień rozmiar:

Wójt Gminy Rzewnie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzewnie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok", ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Rzewnie w 2019 r. w zakresie:

1/ kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,

2/ kultury fizycznej i sportu.

RODZAJ ZADAŃ PUBLICZNYCH

W Gminie Rzewnie , przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizowane będą w 2019 roku, w formie wspierania, zadania publiczne

w zakresie:

1) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,

a) wspieranie inicjatyw kulturalnych,

b) promowanie przedsięwzięć kulturalnych, jako alternatywy dla świata konfliktu i przemocy,

c) wzbogacenie form upowszechniania kultury poprzez organizację festiwali, przeglądów, koncertów artystycznych,

d) organizacja konkursów, warsztatów i wystaw,

e) współdziałanie przy organizacji imprez kulturalnych o różnym zasięgu, promujących gminę,

f) promowanie lokalnej twórczości,

g) promocja inicjatyw kulturalnych, zwłaszcza w gminnym serwisie internetowym,

2) kultura fizyczna i sport:

   a) współpraca z klubami sportowymi w zakresie organizacji i szkolenia            

   w różnych dyscyplinach sportowych, oraz w zakresie organizacji wyjazdów    

   drużyn i zawodników na zawody sportowe,

b) współpraca w zakresie upowszechniania masowych imprez sportowo -rekreacyjnych i turystycznych wśród mieszkańców Gminy Rzewnie ,

c) współorganizowanie rozgrywek i zawodów szkolnych i międzyszkolnych,

d) współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie organizacji zawodów                  i turniejów sportowych, rajdów i innych imprez krajoznawczych,

e) tworzenie warunków do prowadzenia działalności statutowej klubom sportowym i stowarzyszeniom, w tym udostępnianie obiektów sportowych,

f) pomoc w organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,

g) pomoc w organizacji wyjazdów dzieci niepełnosprawnych na zawody sportowe poza obszarem Gminy,

h) promowanie aktywności i kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci    i młodzieży,

i) współorganizowanie przedsięwzięć turystycznych – promowanie potencjału turystycznego Gminy,

j) promowanie i organizacja grup wolontariatu (bez ograniczeń wiekowych),

k) aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie organizacji zajęć i imprez sportowo turystycznych,

Wysokość środków publicznych, w budżecie Gminy Rzewnie na 2019 r., przeznaczonych na realizację zadań z zakresu:

kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego kultury fizycznej i sportu - wynosi 4.000,00 zł.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA - każdorazowo określony będzie  w zawartych umowach.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

Dotacje udzielane będą w transzach, których termin określony zostanie każdorazowo w umowie, zgodnie ze złożonymi przez podmioty ofertami. Uruchomienie środków na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Rzewnie reprezentowaną przez Wójta Gminy Rzewnie a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.                                  

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT                                                     

 1. Oferty należy składać w terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia (tj. od 20 lutego 2019 r do 5.03.2019r.) w Sekretariacie Urzędu Gminy Rzewnie , pokój Nr 1 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Rzewnie, Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie (decyduje data wpływu).                            

2. Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego".                  

3. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm). Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Wzory formularza oferty dostępne są na stronie internetowej Urzędu - www.ugrzewnie.pl

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

1.Otwarcia kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonania oceny formalnej złożonych ofert, dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rzewnie.

2.Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.

3.Opinii merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, z późn. zm.) oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia, dokona komisja konkursowa.

4.Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje, co do wyboru ofert, Wójtowi Gminy Rzewnie.

5.Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Wójt Gminy Rzewnie w drodze zarządzenia, nie później niż w terminie 7 dni od terminu zakończenia składania ofert.

6.Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzewnie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzewnie).

7.Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie żadnej z ofert.

8.Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

9.Zarządzenie Wójta Gminy Rzewnie jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.

10.Organizacje, które przystąpią do postępowania konkursowego a nie otrzymają dotacji zostaną o tym fakcie poinformowane w formie pisemnej.

11.Przy wyborze oferty oceniane będą w szczególności:

a) zbieżność zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu,

b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania.

12. Wójt Gminy Rzewnie zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z konkursem prosimy kontaktować się z Panią Bożeną Zabielską – pracownik Urzędu Gminy pokój nr 9 w Urzędzie Gminy Rzewnie, tel. (29) 7613484.

                                                                                                  Wójt

                                                                                            /-/ mgr Wiesław Chrzanowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

doc wzór oferty zadanie publiczne

URZĄD GMINY w RZEWNIU
Rzewnie 19
06-225 Rzewnie

Tel. (29) 761-34-09 
Faks. (29) 761-34-45

mail:

rzewnie@bipgminy.pl
______________________

 

logo glowne

facebook

Dziennik Ustaw
 
 
Wersja elekrto kwota

 

 

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information